Kişisel Verilerin Korunması

Nsi Filo Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

1 – Genel Olarak

Nsi Filo Şirketi (“Nsi Filo’’) nezdinde kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Nsi Filo olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Nsi Filo ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

2 – Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Nsi Filo tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Nsi Filo ve markalarının hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek, aşağıda yer alan amaçlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın genel nitelikli ve dahi özel nitelikli kişisel verileriniz işlenebilmektedir:

 • Yeni ve ikinci el araç satışı,
 • Satış sonrası hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilmesi,
 • Toptan yedek parça ve aksesuar satışı,
 • Sigorta, finansman hizmetlerinin temini,
 • Araç koruma hizmetlerinin sağlanması,
 • Lisansiye ve bayilik sözleşmelerinin gereklerinin yerine getirilmesi,
 • Mail order ve virman talimatı da dahil olmak üzere tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Cari hesap kartı teşkili,
 • Saatlik, günlük ve aylık araç kiralama hizmetlerinde, müşterilerimize; indirim, hediye çeki, ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, kişiye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, sadakat programları çerçevesinde ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, anket ve tele-satış uygulamaları, istatistiki analizler vasıtasıyla çeşitli avantajlar sağlanması,
 • Tramer sorgulaması, finansal özgeçmiş sorgulaması, teklif verme gibi sözleşmenin ifası ve işin gereği bakımından gerekli işlemlerin yapılması,
 • Hasar yönetimi gibi satış sonrası hizmetler yerine getirilebilmesi,
 • Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve müşterilerimize daha iyi hizmet sunulması,
 • Hizmetlerimiz karşılığı fatura tanzimi,
 • Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,
 • Kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda hizmet alınabilmesi ve teknoloji hizmeti alınması maksadıyla konusunda uzman kuruluşların faydalarını müşterilerine sunulması,
 • Kimliğinizin teyit edilmesi,
 • Kanunun emredici hükmü gereği Emniyet birimleri gibi kamu kurumlarıyla araç kiralama bilgilerinin paylaşılması vb. yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme,
 • Sistem ve uygulamalarımızın veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alınması,
 • İlgili iş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza edilmesi,
 • Bilgilerinin tutarlılığına ilişkin denetimin sağlanması,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,
 • çalışanlar bakımından; özlük dosyasının oluşturulması, işin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığının tespiti, koç emeklilik vakfı kaydının oluşturulması, özel sağlık sigortası yapılması,

ve bunlarla sınırlı olmaksızın, araç satış/kiralama, satış sonrası hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerin analizi, pazarlama aktiviteleri, rapor alma ve analiz, kanuni takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikinci mevzuat hükümleri, Vergi mevzuatından doğan yükümlülükler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup Nsi Filo’ya ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

3- Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla ilgili otomotiv şirketleri, yurtdışındaki Nsi Filo Grup Şirketleri, Nsi Filo’in altyapı sağlayıcıları, hizmet alınan ve sağlanan üçüncü kişiler, Nsi Filo, bayi ve/veya franchiseları, sigorta şirketleri, finansman şirketleri, yetkili kurum ve kuruluşlar, resmi merciler dâhil araç satış/kiralama ve satış sonrası hizmetleri başta olmak üzere sunduğumuz hizmetlerin yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirilmesi ve yürütülmesi bakımından işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

4 – Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda araç satış/kiralama ve satış sonrası hizmetleri başta olmak üzere sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Nsi Filo’in sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

5 – Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinize ilişkin mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi halinde aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6 – Veri Güvenliği

Nsi Filo, kişisel verilerinizi, bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde, alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.
Kanun kapsamındaki taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu, başvuru formunu doldurarak; Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Polaris Plz. No: 21 K:13 D:59 Sarıyer / İstanbul, TÜRKİYE adresine (Noter vasıtasıyla vb. yollarla) gönderebilir ya da ilgili formu iletisim@nsifilo.com kayıtlı elektronik posta adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.